fbpx

лектори

0-02-05-142ba2f6077dc16b7a2a5e795b30f86c9ded93ea3ee976844cb191e263684e45_269841bb8b1
0-02-05-142ba2f6077dc16b7a2a5e795b30f86c9ded93ea3ee976844cb191e263684e45_269841bb8b1

Проф. д-р Георги Томов

  • Проф. Георги Томов се дипломира през 2004 г. към Стоматологичния факултет на Медицински университет – Пловдив.
  • Притежава специалност по „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ (2008) и „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2019).
  • През 2009 г. защитава докторска дисертация и придобива научна степен „Доктор“.
  • През 2012 г. е избран за доцент, а през 2022 за професор към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ на ФДМ – Пловдив.
  • От 2020 г. е ръководител на Катедрата, а от 2022 г. е Зам. Декан по научноизследователската дейност на ФДМ. Директор е на създадения от него през 2012 г. Център по лазерна дентална медицина.

Научните и клинични интереси на проф. Г. Томов са в областта на ендодонтията, оралната патология и пародонтологията.

  • Автор е на над 40 пълнотекстови публикации, цитиран е многократно в български и международни научни издания.
  • Научен ръководител е на 7 успешно защитили докторанта, ръководител е на четири научно-изследователски проекта, автор е на 2 монографии и съавтор на три учебника.
  • Гост – лектор в редица чужди университети: Rey Juan Carlos (Испания), Hadassah (Израел), Sapienza (Италия), Showa (Япония) и др. 
  • Член на изпълнителния борд на ISLD.
  • От 2015 г. е председател на Българско Дентално Лазерно Общество.

Място на провеждане – София, Интер Експо Център