fbpx

Международен имплантологичен конгрес

Apriori Expo 2024

Иновативни подходи в имплантологията.
От класически двуетапен до имедиатен протокол.

10-11 Февруари 2024 г. | Пловдив

5 лекции | Hands-on сесии

Apriori Expo 2024

Международен имплантологичен конгрес

Иновативни подходи в имплантологията.
От класически двуетапен до имедиатен протокол.

10-11 февруари 2024 г. | Международен Панаир Пловдив

5 теоретични лекции | Практически Hands-on сесии

Запознайте се с лекторите

Лекциите на чуждестранните лектори ще бъдат с превод на български език.

Доц. Давиде Фаронато

Д-р Фаронато е доцент към катедрата по медицина и хирургия на университета в Инсубрия. Директор на изследователския център ИТИБ (Иновативни технологии и инженерни биоматериали).
Има диплома по орална хирургия и притежава ОНС „Доктор“ по Иновативни техники в областта на имплантологията от университета в Милано.

Проф. д-р Клаудио Стакки

Доцент по орална имплантология от 2007 г. във факултета по дентална медицина на университета в Триест. През 2022 г. придобива Национална научна квалификация като редовен професор. Активен член и избран президент на Италианското дружество по орална хирургия. Автор е на повече от 80 статии в международни списания.

Доц. Кристиан Макари

Д-р Макари е клиничен доцент в Катедрата по дентофациална медицина, Факултет по медицина, Американски университет в Бейрут, Ливан. Притежава докторска степен по орална биология от университета Saint Joseph в Бейрут. Активен член на Международната академия по пиезохирургия. Автор на публикации в областта на оралната хирургия и оралната имплантология.

Д-р Николай Каназирски

Д-р Николай Каназирски е дългогодишен преподавател в катедра Орална хирургия – при Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет, Пловдив. Притежава три стоматологични специалности, включително по Дентална имплантология. Д-р Каназирски има над 30 участия в национални и международни научни конгреси и конференции и над 20 публикации в реферирани и импактфакторни списания.  

Доц. Стефан Златев

Доц. Златев е специалист протетик с повече от 8 години опит в частна практика. Ръководител е на CAD/CAM център по дентална медицина към Научноизследователски институт при МУ-Пловдив. Клинична специалност по Ортопедична Стоматология. Притежава докторска степен по Ортопедична Стоматология с насоченост към Зъбна Естетика. Главен асистент в катедрата по Протетична дентална медицина. Автор е на над 25 публикувани научни статии с повече 20 цитирания.

Програма

10 февруари 2024 г.

Ден 1 от конгреса съдържа пет теоретични лекции.

Лекциите на чуждестранните лектори ще бъдат с превод на български език.

08:00 – 09:00

Регистрация

09:00 – 10:30

Доц. Давиде Фаронато

Имедиатно натоварване, създаване на имедиатни временни конструкции

Всеки клиницист иска да постигне предвидим и стабилен естетичен резултат, когато имедиатно натоварва импланти във видимата зона. Ще упражним създаването на имедиатни временни конструкции, ще оформим желания профил на изникване, както и ще подобрим мекотъканната адаптация посредством присадки върху свински челюсти.

*Лекцията ще бъде с превод на български език.

10:30 – 11:00

Кафе-пауза

11:00 – 12:30

Доц. Кристиан Макари

Протоколи за натоварване на импланти: колко бързо можем?

Оралната имплантология се е доказала като надеждна и предвидима техника за рехабилитация на обеззъбени пространства. Постигането на тази цел обаче се основава на способността на импланта да постигне остеоинтеграция с неговата костна среда. Този процес преминава през първичен етап, характеризиращ се с механична стабилизация на импланта, и вторичен етап на биологично закрепване, действителният процес на остеоинтеграция.

Когато състоянието на костта го позволява, трябва да се извърши поставяне на имплант и незабавното или ранно протезно натоварване трябва да бъде лечението на избор. Този избор на протокол за натоварване се определя от множество фактори, свързани както с костната среда, така и с избора на имплант, тъй като плътността на костта, геометрията на импланта и хирургическата техника могат директно да повлияят на първичната стабилност на импланта.

Търсенето на макрогеометрия на импланта, осигуряваща добра стабилност в меката кост, като същевременно намалява костната компресия в твърдата кост. Тази геометрия беше въведена наскоро чрез адаптиране на диаметъра на сърцевината на импланта към формата на отвора и диаметъра на резбата към костната плътност, което позволява на лекаря да постигне оптимална стабилност на импланта във всеки тип кост.

По време на тази лекция ще бъде представена научна и клинична обосновка, за да се даде на клинициста подход, основан на доказателства за протокола за натоварване на импланта. Специален акцент ще бъде поставен върху значението на макро и микро геометрията на импланта за изпълнение на локалните механични и биологични условия за ускорено натоварване.

*Лекцията ще бъде с превод на български език.

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 14:30

Д-р Николай Каназирски

Минимална загуба на стабилност на денталните импланти в критичния период. Приложение на Ербиум лазерите при подготовката на остеотомното ложе

Д-р Каназирски ще се представи в лекцията патентован в Патентно Ведомство на Република България, № 4368 U1 метод „Модулен комплекс за подготовка на ложата за спираловиден дентален имплант“ .

Лекцията е част от разработения от д-р Каназирски дисертационен труд с тема „Подготовка на имплантатната ложа с Er:YAG лазер при поставяне на винтови дентални имплантати: клинични, хистологични и морфологични проучвания“.

Направените изследвания са публикувани в престижни списания и се приемат с голям интерес на световно ниво.

14:30 – 15:00

Кафе-пауза

15:00 – 16:30

Проф. д-р Клаудио Стакки

Хирургични и протетични стратегии за минимизиране на маргиналната костна загуба около имплантите.

Маргиналната костна загуба около имплантите винаги се е считала за решаващ елемент за успеха на имплантирането. Докато допреди няколко години костна загуба до 1,5-2 мм през първата година на функционално натоварване се смяташе за физиологична, днес допустимият праг е много по-нисък.

Последните проучвания подчертават как маргиналната костна резорбция ≥0,5 mm през първата година от функционирането на импланта е значително свързана с прогресивната костна загуба с течение на времето и увеличава риска от периимплантит приблизително пет пъти.

Ранната маргинална костна загуба е неинфекциозен феномен с многофакторна етиология, дълбоко повлияна от клиничния избор на оператора.

Лекцията ще анализира подробно хирургичните и протетични протоколи, предлагайки оперативни стратегии за минимизиране на ранната загуба на маргинална кост и по този начин поставяне на пациента в най-добрите възможни условия, за да може успешно да поддържа имплантно-протетична рехабилитация във времето.

*Лекцията ще бъде с превод на български език.

16:30 – 17:30

Доц. Стефан Златев

Иновативни подходи при имедиатно натоварване на дентални импланти

Тази лекция ще разгледа най-новите техники и стратегии в областта на имедиантното натоварване на дентални импланти. Имедиантното натоварване, или поставянето и възстановяването на импланти в същия ден, се наложи като революционен подход за повишаване на удовлетвореността на пациентите и намаляване на времето за лечение.

В тази презентация участниците ще се запознаят с последните иновации, клинични протоколи и технологии, които позволяват успешното прилагане на имедиантното натоварване в денталната имплантология.

Ползи за аудиторията:

Присъстващите могат да очакват да придобият цялостно разбиране за развиващата се област на имедиантното натоварване на дентални импланти. В края на лекцията участниците ще разполагат със знания, необходими за включването на тези иновативни подходи в клиничната им практика, което в крайна сметка ще подобри резултатите и удовлетвореността на пациентите им.

11 февруари 2024 г.

Ден 2 съдържа две практически сесии.

Доц. Давиде Фаронато

Hands-on сесията с доц. Фаронато е практическо продължение на лекцията му:

Имедиатно натоварване, създаване на имедиатни временни конструкции

Ще упражним създаването на имедиатни временни конструкции, ще оформим желания профил на изникване, както и ще подобрим мекотъканната адаптация посредством присадки върху свински челюсти.

Курсът ще бъде много интензивен и практически ориентиран. Той би бил полезен и за зъботехниците, с които работите, така че да бъде максимално добре разбрана връзката между хирургията и протезирането. Работният протокол ще бъде разгледан стъпка по стъпка и ще бъде изпълнен от участниците.

Цели на обучението:

 • Поддържане на добра първична стабилност на имплантите;
 • Създаване на имедиатни временни конструкции;
 • Оформяне на подходящ профил на изникване;
 • Създаване на благоприятен мекотъканен контур;
 • Поставяне на мекотъканни присадки около имедиатно натоварени импланти, включително и присадки от тубера.

Продължителност: 8 ч.

Hands-on сесията ще бъде с превод на български език.

Цена за участие: 990 лв. (ранно записване, до 28 януари 2024 г.)

Местата се запълниха.

Доц. Кристиан Макари

Имедиатно поставяне на импланти в постекстракционни алвеоли. Правила и насоки за високи естетични резултати.

Поставянето на имплант във фронталната област изисква оптимални костни условия, за да се позволи триизмерно позициониране, отговарящо на анатомичните и естетически критерии. След екстракция на зъб се наблюдава феномен на костна резорбция, което прави поставянето на импланта още по-трудно. Тази резорбция се наблюдава както вертикално, така и хоризонтално, и може да причини загуба на повече от 50% от обема на алвеоларния гребен през 6-те месеца след екстракцията. Това прави поставянето на импланта и управлението на меките тъкани около бъдещото протетично възстановяване по-трудни, като по този начин е възможно да се компрометира естетиката на крайния резултат.

Съществуват техники за регенерация на кост и/или присадки на меки тъкани, за да се пресъздаде гингивалният профил и да се направи естетичният резултат надежден и траен.

За да се предотврати феноменът на резорбция, са усъвършенствани няколко техники като презервация на алвеоларния гребен, насочена костна регенерация и имедиатно имплантиране след екстракция.

Перзервацията на алвеоларния гребен се е доказала като надеждна техника, която дава възможност за отложено поставяне на имплант при оптимални условия по отношение на твърдите и меки тъкани. Усъвършенствани са няколко техники и са предложени различни биоматериали със задоволителни клинични резултати. Въпреки това, тази техника се изпълнява на два етапа в период от няколко месеца, като по този начин се забавя окончателното протетично възстановяване.

Имедиатното поставяне на импланти в постекстракцинните алвеоли е бърза и надеждна техника. Тази техника следва клинични стъпки и изисква оптимални костни условия по време на поставянето на импланта, за да се осигури оптимална стабилност. Букалната костна пластина трябва да се запази чрез атравматична екстракция, а количеството кост в периапикалната зона трябва да позволява стабилизация.

Имплантът трябва да следва правилата за 3D поставяне, за да се спазят естетическите критерии, като същевременно се осигури първична стабилност. Изследването преди имплантиране с помощта на софтуер за планиране и компютърно-воденото поставяне на импланта ще позволи идеална позиция, както и предварителна подготовка на временната корона.

Геометрията на импланта играе съществена роля за осигуряване на оптимална стабилност, позволяваща имедиатно поставяне, което ще доведе до пълноценен оздравителен процес на твърдите и меки тъкани, същевременно поддържайки естетиката по време на периода на оздравяване. Пространството между импланта и вестибуларната костна пластинка трябва да бъде аугментирано, за да се запази обемът на вестибуларната кост, който ще гарантира дългосрочна стабилност на тъканите.

Една от най-иновативните техники е тази на коренов щит. Обосновката зад нея е частична екстракция на корена, като по този начин се оставя букалната част в контакт с букалната кост, за да се запази дезмодонталната връзка.

В курса ще демонстрираме тази техника заедно с рентгенографски и клинични данни за наблюдение на отдръпването на тъканите при дългосрочно проследяване.

По време на тази практическа сесия ще бъдат изложени техники за запазване на алвеолата и ще бъдат представени нови подходи за имедиатното имплантиране.

Ще бъдат представени скорошни клинични, хистологични и рентгенологични изследвания, за да осигурят клинична и научна обосновка по отношение на дилемата около мениджмънта на постекстракционните зони в оралната имплантология.

Цели на обучението:

 • Да се разбере значението на оптималното позициониране на импланта и ранното физиологично ремоделиране около него.
 • Разпознаване феномена на резорбция след екстракция
 • Да се овладеят различни техники за запазване на алвеоларният гребен
 • Да се овладее имедиатното поставяне на имплант в постекстракционната алвеола и да се разбере важността на имплантната геометрия.
 • Да се разбере обосновката зад имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция.
 • Да се разбере значението на дигиталното планиране по отношение на имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция.

Описание на курса:

 • Идеално имплантно позициониране, осигуряващо високи естетични резултати.
 • Постекстракционно ремоделиране и техники за презервация на алвеоларния гребен.
 • Имедиатно поставяне на импланти в постекстракционни алвеоли: Хирургични техники.
 • имедиатната имплантация и незабавното поставяне на временна конструкция: каква е обосновката?

Практическа част:

 • Интерактивна дискусия и дигитално планиране на случай на имедиатно поставяне на имплант.
 • Водена имедиатна имплантация в постекстракционна алвеола и поставяне на временна конструкция (изкуствен модел)

Продължителност: 8 ч.

Hands-on сесията ще бъде с превод на български език.

Цена за участие: 1190 лв. (ранно записване, до 28 януари 2024 г.)

Местата се запълниха.

Специална томбола от Mega’gen

Всеки участник в конгреса, който е записан и за двата дни, има шанс да спечели една от трите награди на обща стойност над 24 000 лв, предоставени от нашия партньор Mega’gen.

Ето и трите награди:

1) Plasma X – Регенеративен активатор на имплантни повърхности.

2) Стартов пакет AnyRidge, включващи хирургичен кит, 15 импланта и компоненти

3) Стартов пакет AnyRidge, включващи хирургичен кит, 15 импланта и компоненти

Победителите ще бъдат изтеглени в края на ден 1 от конгреса (10 февруари 2024 г.)

Местата в hands-on сесиите се запълват бързо.
96%

Заявете участие в конгреса

Лекциите на чуждестранните лектори ще бъдат с превод на български език.

Ранно записване до 28 януари 2024 г.

Ден 1

Теоретична част
1060 лв. 590 лв.
 • Достъп до всички 5 лекции от ден 1
 • С осигурен превод на български език
 • Специални предложения на щандовете на нашите партньори
 • Кафе, напитки и лек обяд

Студенти

и завършили през последните 2 г.
740 лв. 410 лв.
 • Участие за студенти - специална отстъпка
 • Достъп до всички 5 лекции от ден 1
 • С осигурен превод на български език
 • Специални предложения в щандовете на нашите партньори
 • Кафе, напитки и лек обяд

Ден 2

Практическа част (hands-on)
 • Участие в избран Hands-on
 • С осигурен превод на български език
 • Осигурени материали и инструменти
 • Кафе, напитки и лек обяд
 • Местата са ограничени

Запишете се сега и ще получите 50% отстъпка за първия по рода си международен гнатологичен конгрес в България. Научете повече за него тук:

Специални пакетни предложения за групи и дентални клиники.

Свържете се с нас на тел. 0884 706 888 или ни пишете на expo@apriori-academy.com, за да научите повече.

Студенти и завършили през последните 2 години

…получават специални отстъпки при записване за hands-on. Свържете се с нас на 0884 706 888 или ни пишете на expo@apriori-academy.com, за да научите повече.

APRIORI ПАРТИ 🥳

10 февруари 2024 г. (събота)

След дългия и продуктивен ден в придобиване на нови знания, Ви каним на разтоварваща вечеря. 🥂На нея ще може да обсъдите темите от деня със своите колеги и с лекторите, но по-важното е, че ще можете да се отпуснете в една прекрасна компания. За развлечението ще помогнем с известни български певци, актьори и комици и светлинно шоу, така че настроението да бъде максимално приповдигнато. 🎆

Игра с награди

🍀За да се превърне в една наистина прекрасна вечер, искаме да ви предоставим и по-дългосрочни позитивни емоции. Затова с радост обявяваме и нашата томбола.

Чрез нея ще зарадваме мнозина от вас с наши обучения и събития в размер на 50 000 лв. 🤩

А отделно от томболата, всеки участник в конгреса печели автоматично 20% отстъпка за избрано обучение през идната година. 🎁

Какво мислят нашите курсисти за обученията ни?

Нашите партньори

Място на провеждане